divendres, 17 d’octubre de 2008

Proposta de Manifest per la defensa i recuperació dels serveis públics

Benvolgut company,

Em sembla del tot interessant aquesta proposta de Manifest "Per la defensa i la recuperació dels Serveis Públics" que m'has passat i que t'agraesc.

Crec que no aniria gens malament que s'hi afegís alguna referència més explícita als serveis públics com un dels drets humans de la ciutadania (de manera que no solament s'hi relacioni el text amb els drets "laborals", com m'ha semblat veure indicat).

També pens que no solament s'hi ha de tractar la "gestió de recursos" per garantir certs serveis públics; sinó que, a més, s'hi ha de remarcar el dret humà d'accedir i el deure públic d'educar la ciutadania en matèria de drets humans.

Som de l'opinió que, a més del deure de l'Administració per a garantir els drets humans, hi hem de remarcar el dret de la ciutadania a gaudir-ne del seu exercici pràctic. De manera que les polítiques de protecció dels drets humans passin a ser una part decisiva en les polítiques socials.

Finalment, pens que, a més dels drets humans que podem considerar "clàssics" (educació, treball, cultura, habitatge, salut...), hem de parar més esment a aquests altres més nous, drets humans emergents, com el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, el dret a la circulació i a la tranquil·litat pels nuclis de població, el dret a l’oci (el temps lliure com un dret ciutadà, a banda de l'activitat laboral de la persona) o els drets dels consumidors (com remarcava la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, l'any 2000).

Per això, a més d'allò que consideris adient afegir a la proposta de Manifest que m'has fet arribar, amb tot això que t'acab de dir, jo hi inclouria, si et sembla bé, una indicació més o manco d'aquestes característiques:

"Volem promoure i enfortir iniciatives públiques tendents a educar la ciutadania en la cultura dels drets humans universals, com a tasca imprescindible per a la recuperació d'una prestació més acurada dels serveis públics al nostre entorn més immediat".Tu mateix, Xisco.